Marketingový souhlas

 

udělený v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 správci Fosfa a.s.

se sídlem: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav - Česká republika

IČO: 00 152 901 DIČ: CZ 00152901

zapsaná v: obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 224

Tímto poskytuji podpisem tohoto dokumentu společnosti souhlas se shromažďováním, uchováváním a manuálně i elektronicky zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek:

ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE ROZUMÍ NABÍDKA PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku mým potřebám a zkvalitnit poskytované služby, včetně zasílání tzv. newsletteru, případně jiných obchodních sdělení.

Údaje, které budou na základě mého souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi mnou a společností, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, a který prohlížeč používám.

Tento marketingový souhlas nahrazuje dosavadní souhlas, který jsem udělil/a společnosti dříve. Souhlas je dobrovolný a mohu jej kdykoli odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb společnosti a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvolám. V případě, že se nestanu Vaším zákazníkem, bude můj souhlas platit 3 roky od udělení.

Udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech a byl/a informován/a o tom, jak jsou mé osobní údaje zpracovány, a souhlasím s předáváním mých osobních údajů spolupracujícím třetím osobám. Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a mimo jiné o svých právech a že jsem byl/a informován/a o tom, že aktuální znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů mohu kdykoli získat na webových stránkách www.feeleco.com.

Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů.