Obchodní podmínky

 

Provozovatelem internetového obchodu www.feeleco.com je Fosfa a.s.

sídlo: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav

IČO: 001 52 901

DIČ: CZ00152901

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 224

 A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.feeleco.com a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen „dodavatel“, nebo „provozovatel“) a kupujícího (dále jen „zákazník“) V případě odběru zboží na území Slovenské republiky přejděte na www.feeleco.sk.

Provozovatelem internetového obchodu www.feeleco.com je Fosfa a.s., sídlo: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, IČO: 001 52 901, DIČ: CZ00152901, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 224

Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel se zavazuje, že bude dodávat pouze to zboží řádné kvality, které si zákazník objednal prostřednictvím internetového obchodu www.feeleco.com.

Dodavatel se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které zákazník zaplatí za zboží a za dopravu.

B. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou závazků ze smluv uzavíraných se zákazníkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a souvisejícími předpisy ČR na ochranu zákazníka. Pokud má zákazník obvyklé bydliště mimo území ČR, rozhodné právo pro práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem (zejména nařízení Řím I).

Objednávání vybraného zboží probíhá prostřednictvím objednávkového formuláře, který vyvoláte v obrazovce "Ukázat košík" zmáčknutím na odkaz "Objednat". Tento odkaz se zobrazuje pouze v případě, má-li zákazník vybrané zboží uloženo v košíku.

Zákazník je povinen objednávkový formulář pečlivě vyplnit. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou a bez jejich uvedení nelze objednávku uskutečnit. Po vyplnění formuláře je třeba kliknout na tlačítko "Pokračovat" a po zkontrolování správnosti vyplněných údajů odeslat objednávku tlačítkem "Odeslat objednávku". Po obdržení objednávky přijde zákazníkovi potvrzovací e-mail, který obsahuje shrnutí objednávky a platební údaje. Pokud zákazník potvrzovací e-mail neobdrží do několika minut, je třeba zkontrolovat, zda byl e-mail vyplněn ve formuláři správně; pokud ne, nebyla objednávka správně odeslána a nemůže být zrealizována.

Potvrzená objednávka, je považována za závaznou. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.

Objednávka se v momentě podání stává návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení přijetí závazné objednávky ze strany dodavatele.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, případně Podniková prodejna Fosfa v Břeclavi, je-li zákazníkem zvolen jako způsob doručení „Osobní odběr“.

Všechny ceny zboží uvedené v našem obchodě jsou konečné - včetně DPH.

Internetový obchod www.feeleco.com obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezují závazné právní předpisy. Dodavatel dodává zákazníkovi spolu se zbožím daňový doklad - fakturu, která zároveň slouží jako záruční list a dodací list.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho zaplacení nebo okamžikem jeho převzetí, vždy však tím, co nastane později.

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny produktů jsou platné v okamžiku uskutečnění nákupu (objednání). Fosfa a.s. si vyhrazuje právo měnit ceny produktů (inflace).

Platba zboží se provádí v hotovosti, platební kartou nebo převodem na účet dodavatele; č.ú.: 0017983293/0300; VS: číslo Vaší objednávky. K ceně zboží je započítávána cena i za poštovné a balné dle kupních podmínek.

Objednávku zpracováváme a následně zasíláme po obdržení platby. V případě platby bankovním převodem tedy až po připsání částky na účet.

V případě, že zákazník zvolí jako způsob úhrady kupní ceny převod na účet dodavatele a nebude-li tato platba přijata dodavatelem do 7 dnů od doručení potvrzení přijetí závazné objednávky, bude objednávka považována za zrušenou.

D. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta začíná běžet ihned od uzavření kupní smlouvy za podmínky obdržení všech podkladů pro včasné vyřízení objednávky. Objednávky vyřizujeme do 14 dnů od potvrzení. Pokud má Dodavatel objednané zboží skladem, odesílá jej do 48 hodin. Pokud zákazník objedná více výrobků s rozdílnou dobou dodání, je zboží odesláno až poté, co je zásilka kompletní. Před odesláním je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Zboží je dodáváno po celé České republice. Aktuální ceny poštovného včetně přepravců jsou uvedeny již v objednávce.

 

E. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců dodavatele je zákazník povinen zkontrolovat, zda obal zásilky nebo obsah zásilky nevykazuje zjevné vady. Pokud ano, není zákazník povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem Zápis o poškození/vadě. O případném poškození obalu zásilky nebo obsahu zásilky před jeho převzetím a o odmítnutí převzetí takové zásilky je zákazník povinen neprodleně informovat také dodavatele na níže uvedených kontaktech, který je povinen dodat neprodleně bezvadné zboží.

V případě výskytu skryté vady zjištěné zákazníkem po převzetí zboží, může zákazník uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje zákazník na adrese: Fosfa a.s., Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav nebo na e-mailové adrese: info@feeleco.com. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno zákazníka, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách dodavatel informuje zákazníka o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má zákazník vadné zboží doručit (sídlo dodavatele, prodejny dodavatele nebo autorizovaný servis apod.). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby zákazník byl schopen předložit daňový doklad – fakturu, společně se zbožím.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět dodavateli, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že zákazník nedodrží toto ustanovení, zodpovídá zákazník za možné vzniklé škody a reklamace nemusí být uznána. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, přiměřenou slevou z kupní ceny, bezplatným odstraněním závady opravou či vrácením zaplacené kupní ceny, a to podle volby zákazníka. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na obalu zboží uvedeno jinak.

Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Je-li reklamace důvodná, dodavatel ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve zákazníka, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle zákazníkovi na jeho náklady poštou na adresu určenou zákazníkem.

Pokud dodavatel reklamaci neuzná, oznámí to zákazníkovi v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace dodavatel zákazníkovi sdělí, kolik by stála výměna zboží.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit dodavateli, zda žádá o provedení výměny za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit dodavateli adresu, kam má být zboží zasláno.

F. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

Provozovatel serveru www.feeleco.com vám garantuje, že zpracovává osobní údaje Zákazníka v souladu s právními předpisy a dbá o ochranu zákazníkových práv.

Zákazník má právo se rozhodnout, zda osobní údaje Prodávajícímu poskytne; poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy.

Níže uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace zákazníka jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci se zákazníkem. Odesláním objednávky, resp. návrhu na uzavření kupní smlouvy dává zákazník souhlas s tím, že prodávající může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

Prodávající shromažďuje, uchovává a zpracovává (dále jen „zpracovává“) identifikační a kontaktní údaje kupujícího a některé další údaje, které kupující poskytl v souvislosti s uzavřením smlouvy.

Zpracování osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech správce.

Osobními údaji se rozumí údaje uvedené o kupujícím a jeho odběru ve Smlouvě, případně smluvním formuláři. tj.

  1. a) jméno a příjmení,
  2. b) adresa pro fakturaci a dodání zboží,
  3. c) telefonické spojení,
  4. d) elektronická adresa (e-mail)

 

u Kupujících právnických osob nebo fyzických podnikajících osob požadujeme navíc:

  1. a) název společnosti (obchodní firma)
  2. b) a IČO, DIČ

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kupujícím kdykoli odvolán, jinak platí po dobu max. 36 měsíců po řádném ukončení smluvního vztahu s Prodávajícím (tj. např. po vzájemném vypořádání veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy). Stanoví-li právní předpisy zákonnou povinnost uchovávat některé údaje o Zákazníkovi déle než 12 měsíců, řídí se dodavatel touto zákonnou povinností. Mezi tyto povinnosti patří například povinnost uchovávat dokumentaci pro účely vedení účetnictví atp.

Podrobnější informace stanoví dokument označený jako Informace o zpracování osobních údajů, dostupný na webu Dodavatele.

G. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu zákazníka v termínu, který zákazníkovi sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně dodavatele při osobním odběru, obdrží zákazník ke zboží daňový doklad.

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zákazník nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Dodavatel má dále právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se se zákazníkem na novém plnění. V případě, že zákazník zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li dodavatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí dodavatel zákazníkovi celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Odstoupil-li zákazník platně od smlouvy, je dodavatel povinen do 14 dnů od odstoupení vrátit zákazníkovi všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží stejným způsobem, jakým platbu od zákazníka přijal, ne však dříve, než mu zákazník předá zboží či prokáže, že dodavateli zboží odeslal, pokud zákazník nevysloví souhlas s jiným způsobem vrácení platby, který by pro něj neznamenal další náklady. Jestliže zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízení dodavatelem, vrátí dodavatel zákazníkovi spolu s kupní cenou též náklady na dodání zboží jen ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.

Dodavatel vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží zákazníkovi dobropis a tento zašle zákazníkovi.

 

H. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který zákazníka na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat zákazníkovi. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může zákazník zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může zákazník dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Zákazník je povinen nahradit provozovateli náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

Zákazník může písemně na adresu sídla dodavatele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy či do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Dodavatel je povinen zákazníkovi vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům dle podmínek uvedených výše pod písmenem E. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů je zákazník povinen dodavateli zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno dodavateli kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese zákazník.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností zákazníka, je dodavatel oprávněn vůči zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem, resp. dodavatelem na zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na webu Dodavatele.

I. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi dodavatelem a zákazníkem řeší obecné soudy.

J. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

Pokud se zákazník v postavení spotřebitele domnívá, že jej dodavatel poškodil, nebo že nedostál svým závazkům, může se obrátit na naši emailovou adresu info@feeleco.com

Pokud se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

K. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele, v den podání elektronické objednávky zákazníkem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018