Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.feeleco.com a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen „dodavatel“, nebo „provozovatel“) a kupujícího (dále jen „spotřebitel“) V případě odběru zboží na území Slovenské republiky přejděte na www.feeleco.sk. Provozovatelem internetového obchodu www.feeleco.com je Fosfa a.s.

sídlo : Břeclav - Poštorná, Hraniční 268/120,PSČ 691 41

IČO : 00152901

DIČ: CZ 00152901

Zapsán v OR KS Brno, sp. zn. 224

 

Dodavatel je plátcem DPH.


Dodavatel se zavazuje, že bude dodávat pouze to zboží řádné kvality, které si spotřebitel objednal prostřednictvím internetového obchodu www.feeleco.com.

Dodavatel se dále zavazuje, že bude uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které spotřebitel zaplatí za zboží  a za dopravu. Zásilky je možné odebrat osobně v prodejně provozovatele (v sídle dodavatele uvedeném výše), nebo jsou posílány prostřednictvím DPD a České pošty v rámci ČR. Cena zásilky za dopravu a dobírku je vždy uvedena při objednání v nákupním košíku. Platný ceník je nedílnou součástí obchodních podmínek. Doručování mimo území České republiky a Slovensko bude zpoplatněno na základě vzájemné domluvy se spotřebitelem a dodavatelem.

Česká republika - dopravce DPD CZ a Česká pošta:
1.     Doručení DPD - Private: 99Kč s DPH
2.     Doručení Česká Pošta - Balík do ruky: 115Kč s DPH
3.     Vyzvednutí Česká Pošta - Balík na poštu: 105Kč s DPH

V případě platby na dobírku účtujeme poplatek 30,- s DPH.
Při osobním odběru (prodejna Břeclav) a při objednávce nad 1.000 Kč vč. DPH  je poštovné a balné bez poplatku!

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou závazků smluv uzavíraných se spotřebitelem zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a souvisejícími předpisy ČR na ochranu spotřebitele. Pokud má spotřebitel obvyklé bydliště mimo území ČR, rozhodné právo pro práva a povinnosti vyplvající ze smlouvy bude stanoveno na základě příslušných ustanovení kolizních norem (zejména nařízení Řím I).

Podaná objednávka, kterou spotřebitel zadá tím, že vybere patřičné zboží a stiskne tlačítko OBJEDNAT, je považována za závaznou. Podáním objednávky spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Nákupního řádu, Reklamačního řádu, Ochranou osobních údajů a Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů.

Objednávka spotřebitele se v momentě podání stává návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, viz.  sekce Nákupní řád. Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení potvrzení podání závazné objednávky ze strany dodavatele.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Všechny ceny zboží uvedené v našem obchodě jsou konečné - včetně DPH.
Způsob výběru a objednávání zboží je podrobně popsán v sekci Nákupní řád.

Nakupujete-li zboží vhazováním do košíku a objednáním přes objednávkový formulář, bude Vám automaticky doručeno potvrzení o přijetí objednávky s kopií objednaného zboží. Pokud toto potvrzení na Vámi uvedený e-mail neobdržíte do několika minut, Vaše objednávka nebyla správně odeslána a nemůže být zrealizována.

Internetový obchod www.feeleco.com obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezují závazné právní předpisy. Dodavatel dodává spotřebiteli spolu se zbožím daňový doklad - fakturu, která zároveň slouží jako záruční list a dodací list.

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka okamžikem jeho zaplacení nebo okamžikem jeho převzetí, vždy však tím, co nastane později.

C. Osobní údaje spotřebitele

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.feeleco.com, spotřebitel dává dodavateli souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o spotřebiteli a o jeho nákupech.

Dodavatel se zaručuje, že osobní údaje spotřebitele bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným subjektům. O nakládání s osobními údaji spotřebitele a jejich ochraně dále viz. sekce Ochrana osobních údajů.

D. Reklamace 

viz. sekce Reklamační řád

E. Práva a povinnosti dodavatele

Dodavatel má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu spotřebitele v termínu, který spotřebiteli sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně dodavatele při osobním odběru, obdrží spotřebitel ke zboží daňový doklad.

Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud spotřebitel nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

Dodavatel má dále právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s spotřebitelem na novém plnění. V případě, že spotřebitel zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li dodavatel od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí dodavatel spotřebiteli celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Odstoupil – li spotřebitel platně od smlouvy, je dodavatel povinen do 14 dnů od odstoupení spotřebiteli, ne však dříve, než mu spotřebitel předá zboží či prokáže, že dodavateli zboží odeslal, vrátit  spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel nevysloví souhlas s jiným způsobem vrácení platby, který by pro něj neznamenal další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízení dodavatelem, vrátí dodavatel spotřebiteli spolu s kupní cenou též náklady na dodání zboží jen ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.  

Dodavatel vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží spotřebiteli dobropis a tento zašle spotřebiteli. 

F. Práva a povinnosti spotřebitele 

Spotřebitel je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Spotřebitel je povinen převzít objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je spotřebitel seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který spotřebitele na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat spotřebiteli. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může spotřebitel zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může spotřebitel dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Spotřebitel je povinen nahradit provozovateli náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

Spotřebitel může písemně na adresu sídla dodavatele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy či do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Dodavatel je povinen spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům dle podmínek uvedených výše pod písmenem E.  Nejpozději ve lhůtě 14 dnů je spotřebitel povinen dodavateli zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno dodavateli kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je dodavatel oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem, resp. dodavatelem na zboží.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

G. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi dodavatelem a spotřebiteli řeší obecné soudy.

Spotřebitel má nárok na mimosoudní řešení sporů viz. sekce Mimosoudní řešení sporů.

F. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele, v den podání elektronické objednávky spotřebitelem.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.