Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Fosfa a.s.

se sídlem: Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav - Česká republika

IČO: 00 152 901 DIČ: CZ 00152901

zapsaná v: obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 224

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Na základě Kupní smlouvy// objednávky č. ______________ ze dne ___________, které mi byla potvrzena// ze dne _______________ jsem si koupil následující zboží:

______________________________________________________________________________________________

S odkazem na všeobecné obchodní podmínky dodavatele tímto od smlouvy odstupuji ve lhůtě 14 dnů od:

uzavření smlouvy.
Převzetí zboží:

A to:
bez udání důvodu
z důvodu
__________________________________________________________________________________________

Zboží mi bylo doručeno dne _____________________________

Zboží mi dosud nebylo doručeno.

Zboží vrátím:

poštou
na prodejně
jinak – uveďte způsob: ________________________________

 

Prosím o vrácení kupní ceny na č. ú. _____________________________ vedený u ______________________

 

V_____________  dne _____________                          Podpis: __________________________

 

Zákazník:

jméno a příjmení/název: ______________________________________________________

datum narození/IČ: ___________________________________________________________

adresa místa trvalého pobytu/sídlo: ______________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení v pdf