Pravidla soutěže Fotosoutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Velká jarní fotosoutěž

(dále jen „Pravidla”)

Tato Pravidla závazně stanoví podmínky, podle kterých probíhá soutěž s názvem:

Velká jarní fotosoutěž (dále jen „Soutěž”)

1. Pořadatel a organizátor Soutěže

 • Pořadatelem Soutěže je společnost Fosfa a.s., IČO 00152901, se sídlem Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav (dále jen „pořadatel“), ve spolupráci se společností Taste, a.s., Praha IČO 06585914, Hybernská 1271/32, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha (dále jen „organizátor“).
 • Správcem Soutěže je společnost Taste, a.s., Praha IČO 06585914, Hybernská 1271/32, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha. (dále jen „Správce”).

 

2. Termín a místo konání Soutěže

 • Soutěž je vedena na facebookové stránce Feel Eco (https://www.facebook.com/Feeleco) (dále jen „Aplikace soutěže”) propagována na facebookových stránkách Feel Eco (dále jen „Fanpage”), případně dalších komunikačních kanálech.
 • Soutěž probíhá od 18. 3. 2022 do 28. 3. 2022 (dále jen „soutěžní období“). Konkrétní termín konání Soutěže bude také uveden v daném příspěvku na Fanpage, kterým bude Soutěž vyhlášena.
 • Pořadatel bude o Soutěži informovat na svých facebookových profilech.
 • Tato Soutěž není žádným způsobem organizována, sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto Soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook nemají žádné závazky vůči Účastníkům této Soutěže.
 • Soutěž bude probíhat na území České republiky.

 

3. Účastníci Soutěže

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky starší 18 let, mladší osoby pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které jsou registrovány na sociální síti Facebook, mají po celou dobu Soutěže aktivní svůj účet na Facebook a splní stanovená Pravidla Soutěže. Pořadatel má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení Soutěže v souladu s těmito Pravidly.
 • Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.
 • Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele, pracovníci Správce a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Správce v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že taková osoba se i přes uvedené stala výhercem, bude ze Soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání, je vulgární, hrubě uráží jiné Účastníky, Správce / Pořadatele nebo jejich obchodní partnery.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít Pravidla Soutěže nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito Pravidly nebo se pokusil podvodným způsobem ovlivnit výsledek Soutěže, včetně využívání více emailových adres pro soutěžení pod totožným jménem. Toto jednání se považuje za podvodné.
 • Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka Soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření Správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook
 • Účastník účastí v Soutěži (odesláním soutěžního příspěvku) prohlašuje, že je jediným autorem vloženého příspěvku a že užitím soutěžního příspěvku nebudou porušena práva třetích osob. Účastník je povinen pořadateli kdykoli na jeho žádost toto prokázat. V případě, že zasláním soutěžní zprávy nebo vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese za takové porušení práv třetích osob odpovědnost výlučně Účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal / soutěžní příspěvek vložil. Vložením příspěvku účastník souhlasí s tím, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči Účastníku v souvislosti s pořádáním Soutěže. Účastník odesláním soutěžního příspěvku poskytuje pořadateli a organizátorovi soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k užití soutěžního příspěvku a zejména souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor soutěžní příspěvek nebo jeho části bez omezení zveřejňoval, užíval všemi způsoby bez časového a územního omezení.

 

4. Mechanika Soutěže 

 • Mechanika Soutěže je popsána v soutěžním FB příspěvku, kterým je Soutěž vyhlášena.
 • Soutěž probíhá na sociální síti Facebook (www.facebook.com). Účastník splněním soutěžního úkolu potvrdí svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlas s těmito Pravidly.
 • V případě, že Účastník bude z důvodu nesplnění pravidel Soutěže ze Soutěže vyřazen, zaniká jeho případný nárok na výhru a zároveň na jeho místo nastupuje Účastník, který má nárok na výhru jako další v pořadí. Následující pořadí bude dále upraveno v závislosti na změně výherce.
 • Soutěží se o následující ceny (dále jen „Ceny“)
 • 10 vybraných výherců získá ceny v následujícím pořadí:
  1. místo: balíček produktů v hodnotě 1800 Kč (Prací gel color + White + Baby 1,5 l, Aviváž ovoce 1 l, Prostředek na nádobí ovoce 1 l, Čistič koupelen + WC + kuchyně + oken, Mýdlo 300 ml – panthenol + arnika, sprchový gel 300 ml – všechny 3 druhy), 2.–5. místo: balíček produktů v hodnotě 900 Kč (Prací gel Color 1,5 l, Aviváž ovoce 1 l, Prostředek na nádobí ovoce 1 l, Čistič WC, Mýdlo 300 ml panthenol, sprchový gel limetka, vlasový šampon pro normální vlasy), 6.–10. místo: balíček produktů v hodnotě 650 Kč (Sprchový gel 300 ml (dle výběru), Mýdlo 300 ml Panthenol, Prostředek na nádobí 1 l, Čistič koupelen 450 ml, Prací gel Color 1,5 l.)
 • Účastníci, kteří naplní principy dané mechaniky soutěže tak, že jim vznikne nárok na výhru (dále jen „Výherci“) budou Správcem kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku popř. e-mailové adresy, kterou Účastník sdělí Správci. Každý Výherce může získat v rámci jedné soutěže pouze jednu (1) výhru.
 • Výherci budou vyzváni, aby prostřednictvím soukromé zprávy nebo e-mailu sdělili Správci kontaktní údaje, na které Správce soutěže odešle výhru. V případě, že Výherce nebude na takovou výzvu reagovat do 7 kalendářních dnů a nebude možné ho kontaktovat, popř. si výhru nepřevezme dle pokynů Správce, ztrácí na tuto výhru nárok.
 • Výherci nejsou oprávněni vymáhat Cenu právní cestou, žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Nárok na Cenu není převoditelný na jinou osobu. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty. Předáním výhry Výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele a organizátora vůči Výherci stanovené těmito Pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek či Pravidel Soutěže.
 • Účastníci Soutěže jsou tímto ze strany pořadatele a organizátora informováni, že tito nenesou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči Výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito Pravidly, a Výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než uvedená v těchto Pravidlech.
 • Účastníci berou na vědomí, že jimi vložené fotografie může pořadatel zveřejnit na svých webových či stránkách a facebookovém a instagramovém profilu spolu s křestním jménem autora.
 • Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

 

5. Zpracování osobních údajů Účastníků Soutěže

 • Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je organizátor
 • Osobní údaj v podobě: jména a příjmení, e-mailové a doručovací adresy Účastníka (dále jen „Údaje“) bude zpracovávat výhradně Pořadatel (Správce) Soutěže. Tyto Údaje budou přijímány a zpracovány podle zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění a ode dne 25. května 2018 dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to jen za účelem a pro potřeby pořádání této Soutěže. Tyto Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely Soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně: identifikaci Účastníků, zařazení do databáze Účastníků v této Soutěži, organizaci a vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Účastníky, předání výher Výhercům, vyhlášení Výherců na výherním seznamu, ochrana práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora této Soutěže, jakož i ostatních Účastníků, v souvislosti s organizací této Soutěže a nebudou zpracovány pro marketingové účely.
 • S ohledem na výše uvedené účely zpracování Údajů bude pořadatel Údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů:

(i) plnění práv a povinností vedoucích k naplnění veřejného příslibu (tj. Soutěže) a provedení opatření přijatých před vyhlášením veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

(ii) splnění právní povinnosti, která se na pořadatele v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj. Soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR a

(iii) uplatnění oprávněného zájmu na ochraně vlastnictví a podnikání včetně ochrany a vymáhání právních nároků pořadatele dle článku 6 odst. 1 písm. (f). GDPR, dojde-li ke sporu v souvislosti s veřejným příslibem (tj. Soutěží).

 • Doba, po kterou budou získané Údaje Účastníků, na základě účasti v této Soutěži Správcem zpracovávány, je doba trvání Soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování, může Správce zpracovávat Údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účely oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků.
 • Zpracování Údajů se řídí zejména těmito Pravidly a ve věcech, které tyto Pravidla výslovně neupravují, se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na: https://www.feeleco.com/marketingovy-souhlas.
 • Každý Účastník Soutěže si je vědom, že poskytnutí Údajů pro účely pořádání této Soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této Soutěži a bez toho není možné se této Soutěže účastnit.
 • Údaje poskytnuté Účastníkům mohou kromě pořadatele zpracovávat i další zpracovatelé a subjekty pověřené pořadatelem Soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména pak organizátor Soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 • Každý Účastník Soutěže má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména má právo na informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajů a další práva, která jsou blíže specifikována v informacích o zpracování osobních údajů dostupných na https://www.feeleco.com/marketingovy-souhlas/

Zpracování Údajů Účastníků Soutěže nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

 • Účastník může v každé chvíli zrušit svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@taste.cz. Zrušení souhlasu znamená ztrátu statutu Účastníka, včetně ztráty nároku na Cenu. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování Údajů na základě jiných právních titulů, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu takového zpracování.

 

6. Závěrečná ustanovení

 • Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel i podmínek Soutěže, výhry i dobu trvání Soutěže v době trvání Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou Soutěž i bez uvedení důvodu zrušit, odložit i přerušit. To vše bez jakéhokoliv nároku na odškodnění. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v Soutěži právní nárok. O jakýchkoliv stížnostech nebo námitkách či jakýchkoliv záležitostech souvisejících se Soutěží bude rozhodovat pořadatel, a to dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Jeho rozhodnutí je konečné. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky předávání výher.
 • Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.
 • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za závady spojené s fungováním portálu Facebook, operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.
 • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.
 • Pořadatel ani Správce nenesou odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné Výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají pořadateli a pořadatel má právo je použít na jiné účely dle vlastního uvážení.
 • Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně podobizen či fotografií Účastníka a případně i jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.
 • Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

 

V Praze dne 18. 3. 2022