INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

 V souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

1.     Komu udělujete svůj souhlas?

Svůj souhlas udělujete společnosti Fosfa a.s., IČ: 001 52 901, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná (dále jen „správce“).

 

2.     Jaké informace zpracováváme?

osobní údaje zpracováváme pro

a.      plnění smlouvy a poskytování služeb, zajištění provozních činností, vymáhání pohledávek a splnění právních povinností v případě, že jste uzavřeli se správcem kupní smlouvu;

b.     marketingové účely v případě, že jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení.

 

3.     Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a pro jaké?

Osobní údaje získáváme:

a.       přímo od Vás, na základě údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a z veřejných zdrojů, a to za účelem zpracovávání údajů ze smlouvy, na jejímž základě Vám poskytujeme služby nebo nabídky produktů a služeb, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

b.     přímo od Vás a z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich ostatních osobních údajů, a to na základě Vámi uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení za účelem zasílání obchodních sdělení. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, profilování statistické a matematické analýzy, reporting apod., s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

 

4.     Jakými způsoby Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech správce. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci. Vedle toho využíváme též třetí osoby, jako jsou zpracovatelé, jejichž seznam je průběžně aktualizován. Třetími osobami jsou osoby uvedené v Seznamu zpracovatelů , kterými jsou zejména subjekty působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, sponzoři či obchodní zástupci. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

 

5.     Komu Vaše osobní údaje předáváme?

 Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění ze smlouvy nebo za účelem nabízení produktů a služeb nepředáváme jiným správcům (osobám, které by Vaše osobní údaje dále zpracovávaly) a můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy, držitelům licencí dle energetického zákona apod.).

6.     Jaká máte práva v souvislosti s uchováváním Vašich osobních údajů? POUČENÍ

 

1.     Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, společnost Vám takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

 

a.      účelu zpracování osobních údajů;

b.     osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

c.      povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a

d.     příjemci, případně kategoriích příjemců.

 

2.     Máte rovněž právo:

a.      na přístup k osobním údajům;

b.     požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a

c.      kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti.

 

3.     Pokud se domníváte, že společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

a.      požádat společnost o vysvětlení;

b.     požádat společnost, aby odstranila takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo

c.      se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.