Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců dodavatele je spotřebitel povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje zjevné vady, které brání jeho užívání. Pokud ano, není spotřebitel povinen zboží převzít a sepíše s přepravcem zápis o poškození/vadě. O případném poškození zboží během přepravy, resp. před jeho převzetím je spotřebitel povinen neprodleně informovat také dodavatele na níže uvedených kontaktech, který je povinen dodat neprodleně bezvadné zboží.

V případě výskytu skryté vady zjištěné spotřebitelem po převzetí zboží, může spotřebitel uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje spotřebitel na adrese: Fosfa a.s., Břeclav-Poštorná, Hraniční 268/120, PSČ 691 41 nebo na e-mailové adrese: info@feeleco.com . Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno spotřebitele, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadách dodavatel informuje spotřebitele o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má spotřebitel vadné zboží doručit (sídlo dodavatele, prodejny dodavatele nebo autorizovaný servis apod.). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby spotřebitel byl schopen předložit daňový doklad – fakturu, společně se zbožím.

V případě, že je zboží potřeba poslat zpět dodavateli, je spotřebitel povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že spotřebitel nedodrží toto ustanovení, zodpovídá spotřebitel za možné vzniklé škody a reklamace nemusí být uznána. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží, přiměřenou slevou z kupní ceny, bezplatné odstranění vad opravou či vrácením zaplacené kupní ceny, a to podle volby spotřebitele. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na obalu zboží uvedeno jinak. Dodavatel garantuje spotřebiteli, že zboží v okamžiku převzetí bude mít minimálně 3/4 záruční doby před sebou.

Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží.

Je – li reklamace důvodná, dodavatel ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve dodavatel spotřebitele, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle spotřebiteli na jeho náklady poštou na adresu určenou spotřebitelem.

Pokud dodavatel reklamaci neuzná, oznámí to spotřebiteli v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace dodavatel spotřebiteli sdělí, kolik by stála výměna zboží.

Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit dodavateli, zda žádá o provedení výměny za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit dodavateli adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží spotřebiteli nese spotřebitel.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.